Podmienky a pravidlá

Podmienky predaja a pravidlá vrátenia tovaru v e-shope

I.Preambula

 1. FM Design, s.r.o. alebo Predávajúci – predávajúci, ktorý vykonáva činnosti v rámci svojej podnikateľskej činnosti, vo vlastnom mene, na vlastný účet, prostredníctvom domény fmdesignelements.com.
 2. Kupujúci – fyzická osoba, spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý nakupuje tovar v internetovom obchode na doméne fmdesignelements.com.
 3. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti
 4. Podnikateľ –
  • a.) osoba zapísaná v obchodnom registri
  • b.) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • c.) osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov na základe iného oprávnenia, ako je živnostenské oprávnenie
  • d.) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť a je registrovaná podľa osobitného predpisu
 5. Tovar – produkty ponúkané prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na doméne fmdesignelements.com.
 6. E-shop – platforma elektronického obchodu spoločnosti FM Design, s.r.o. prevádzkovaná na doméne fmdesignelements.com.
 7. Objednávka – návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy
 8. Potvrdenie objednávky – prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy spoločnosťou FM Design, s.r.o.
 9. TCS – tieto Podmienky predaja
 10. Tieto TCS regulujú:
  • nákup Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu,
  • podmienky procesu nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu,
  • práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. práva a povinnosti FM Design, s.r.o. a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito zmluvnými stranami, ktorej predmetom je predaj a kúpa Tovaru prostredníctvom E-shopu FM Design, s.r.o.
  • právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je Podnikateľom, sú vylúčené z uplatňovania týchto Obchodných podmienok a Zásad vrátenia tovaru a riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade využívania služieb e-shopu sa na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je Podnikateľom, nevzťahujú ustanovenia týchto Obchodných podmienok predaja, ktoré upravujú ochranu spotrebiteľa.

II.Zmluva o predaji

 1. Kúpna zmluva, na základe ktorej FM Design, s.r.o. dodá Kupujúcemu objednaný tovar, sa uzatvára na základe Objednávky a Potvrdenia objednávky.
 2. Uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené registráciou kupujúceho v e-shope, kde je kupujúci povinný uviesť údaje, ktoré od neho e-shop požaduje. Na informácie poskytnuté pri registrácii sa vzťahujú ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Kupujúci objedná Tovar výberom Tovaru v E-shope a kliknutím na tlačidlo „DO KOŠÍKA“. Následne použije tlačidlo „Skontrolovať a objednať“, presne a pravdivo vyplní fakturačné údaje, vyjadrí svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami kliknutím na tlačidlo „PREČÍTALI STE A PRIJALI STE OBCHODNÉ PODMIENKY“ a následne použije tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.
  • V prípade poskytovania služieb vyjadruje kupujúci svoj súhlas pred vyplnením objednávky potvrdením nasledujúceho textu: „Udeľujem predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasujem, že som bol predávajúcim riadne poučený o zániku môjho práva odstúpiť od zmluvy po začatí poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.“
 1. Objednávku potvrdzuje spoločnosť FM Design, s.r.o. vyjadrením súhlasu s Objednávkou Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol vo svojej Objednávke. Za súhlas sa považuje zaslanie informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke; podobne sa za súhlas považuje aj zaslanie zálohovej faktúry.
 2. Akákoľvek zmena Objednávky po uzatvorení Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a FM Design, s.r.o. FM Design, s.r.o. nemá povinnosť akceptovať návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy.
 3. FM Design, s.r.o. sa zaväzuje prijať a spracovať každú platnú Objednávku. O spracovaní Objednávky informuje Kupujúceho e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim vo formulári Objednávky. Kupujúci nemá nárok na potvrdenie svojej objednávky.
 4. FM Design, s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku bez udania dôvodu. O odmietnutí Objednávky informuje Kupujúceho e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim vo formulári Objednávky. Ak spoločnosť FM Design, s.r.o. nepotvrdí Objednávku do 10 dní, znamená to, že Objednávku odmietla.

III. Nákupná cena

 1. Kúpna cena objednaného Tovaru je uvedená v Objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky. Kúpna cena je uvedená v eurách. Kúpna cena je vrátane DPH.
 2. Kúpna cena Tovaru nezahŕňa náklady na doručenie Tovaru, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia Tovaru na miesto doručenia, ktoré si Kupujúci zvolil.
 3. FM Design, s.r.o. sa zaväzuje informovať kupujúceho o výške nákladov na dodanie tovaru pred tým, ako kupujúci potvrdí svoju objednávku kliknutím na „Objednávka s povinnosťou platby“.
 4. Zľavnené ceny platia do vyčerpania zásob s uvedením množstva zľavneného Tovaru alebo na neurčité obdobie.
 5. FM Design, s.r.o. si vyhradzuje právo stanoviť Kupujúcemu povinnosť uhradiť náklady na dodanie objednaného Tovaru. FM Design, s.r.o. sa zaväzuje informovať Kupujúceho o výške nákladov na dodanie tovaru pred vyplnením a odoslaním Objednávky Kupujúcim spoločnosti FM Design, s.r.o. Odoslaním Objednávky vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s výškou kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru (ďalej len „celková cena“).
 6. Faktúru je možné uhradiť
  • platobnú bránu Paypal,
  • kreditné karty vrátane VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club International, Discover, American Express a UnionPay
  • bankovým prevodom,
  • priamym vkladom na účet,
  • v hotovosti u predávajúceho
  • Každá platba musí obsahovať variabilný symbol, t. j. číslo faktúry. V opačnom prípade nie je možné platbu identifikovať a faktúra sa považuje za neuhradenú. Kupujúci je povinný uschovať si doklad potvrdzujúci jeho platbu.
 7. Záväzok kupujúceho zaplatiť celkovú cenu je splnený okamihom pripísania celkovej ceny na účet FM Design, s.r.o.
 8. Platobné údaje FM Design, s.r.o. budú uvedené v e-maile, ktorým FM Design, s.r.o. potvrdí Objednávku.

IV. Dodanie tovaru

 1. Spoločnosť FM Design, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný Tovar v plnom rozsahu do 30 pracovných dní od potvrdenia Objednávky, ak v potvrdení neuvedie neskorší termín, na adresu uvedenú v Objednávke. Ak FM Design, s.r.o. určí dlhšiu lehotu ako 30 dní, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 5 dní odo dňa, keď bol o lehote dodania informovaný.
 2. Dodacie lehoty podľa článku IV bodu 1 platia, ak sa kupujúci rozhodne pre platbu v hotovosti alebo poštovou poukážkou. Ak sa kupujúci rozhodne pre platbu bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet FM Design, s.r.o., FM Design, s.r.o. dodá objednaný tovar v plnej výške do 30 dní od pripísania platby na účet FM Design, s.r.o.
 3. Spoločnosť FM Design, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného Tovaru spôsobené nesprávnymi alebo neúplnými údajmi uvedenými v Objednávke.
 4. Záväzok FM Design, s.r.o. je splnený dňom doručenia objednaného Tovaru Kupujúcemu.
 5. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na dodaní tovaru do sídla spoločnosti FM Design, s.r.o.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu alebo listu na adresu sídla spoločnosti FM Design, s.r.o. bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je predmetom zmluvy predaj:
 • Tovar vyrobený podľa špecifických požiadaviek Kupujúceho, Tovar na mieru alebo Tovar určený špeciálne pre jedného Kupujúceho,
 • Tovar v ochrannom obale, ktorý sa nemôže vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal už nie je neporušený,
 • Tovar, ktorý sa vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne mieša s iným tovarom.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je predmetom zmluvy:

 • poskytovanie služby, ak sa poskytovanie služby už začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne informovaný o skutočnosti, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo odstúpiť od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak sa úplné poskytnutie služby už uskutočnilo.
 1. Ak je kupujúcim podnikateľ, na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a kúpnej zmluvy.
 2. Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný spoločnosti FM Design, s.r.o. spolu s dokladom potvrdzujúcim jeho kúpu, spolu s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou a pokiaľ možno v pôvodnom obale a nepoužitý. Kupujúci nesie zodpovednosť za prípadné zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo jeho všeobecným opotrebovaním počas jeho používania v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP.
 3. Kupujúci odstúpi od zmluvy v písomnej forme, ktorá nevzbudzuje pochybnosti o tom, že kupujúci od zmluvy odstúpil, alebo vo forme údajov zaznamenaných na inom trvalom nosiči, alebo prostredníctvom formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.
 4. Po prevzatí Tovaru má Kupujúci právo Tovar rozbaliť a vyskúšať obvyklým spôsobom, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 5. FM Design, s.r.o. sa zaväzuje (za podmienok uvedených v bode 5 tohto článku VOP) vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcim. Kupujúci je povinný vrátiť tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť platbu Kupujúcemu skôr, ako dostane Tovar alebo ako Kupujúci preukáže, že Tovar poslal späť.
 7. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP, znáša všetky náklady a riziká spojené s vrátením Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však FM Design, s.r.o. uhradí Kupujúcemu len v rozsahu najlacnejšieho obvyklého spôsobu dodania ponúkaného FM Design, s.r.o., bez ohľadu na to, aký spôsob dodania si Kupujúci zvolil.
 8. Predávajúci neprevezme tovar vrátený formou platby na dobierku; kupujúci musí tovar vrátiť ako obyčajnú/obchodnú zásielku poštou alebo kuriérom. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby zásielku s tovarom poistil.
 9. Zrušenie objednávky, ako aj odstúpenie od zmluvy musí obsahovať meno (mená) a priezvisko kupujúceho, jeho e-mailovú adresu, číslo objednávky, popis objednaného tovaru a číslo bankového účtu, na ktorý má byť platba zaslaná späť.
 10. Odstúpenie od zmluvy nezbavuje kupujúceho zodpovednosti za škodu v zmysle ustanovení § 420 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Obchodný zákonník. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý bol použitý, poškodený alebo neúplný, zaplatí predávajúcemu tieto položky:
  • a) hodnota, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle Obchodného zákonníka v jeho skutočnej výške,
  • b) náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, vypočítané podľa cenníka pozáručného servisu tovaru.

V zmysle tohto bodu obchodných podmienok je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náhradu škody maximálne vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané spoločnosti FM Design, s.r.o. najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.
 2. FM Design, s.r.o. má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa Kupujúci rozhodne pre bezhotovostnú platbu (vklad na účet FM Design, s.r.o. alebo bankový prevod) a táto platba nebola pripísaná na účet FM Design, s.r.o. do 30 dní od potvrdenia objednávky alebo ak Kupujúci neprevezme objednaný Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.
 3. Spoločnosť FM Design, s.r.o. si tiež vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, nebude vyrobený alebo dodaný a spoločnosť FM Design, s.r.o. nebude schopná zabezpečiť tento Tovar iným spôsobom.
 4. Odstúpenie spoločnosti FM Design, s.r.o. od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia odstúpenia kupujúcemu, pričom na odstúpenie od zmluvy postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy formou e-mailu. FM Design, s.r.o. vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy prevodom na bankový účet kupujúceho, ak sa s kupujúcim nedohodne inak.
 5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až po úplnom zaplatení celkovej kúpnej ceny.
 6. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru od Predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, okamihom, keď mu Predávajúci Tovar sprístupní a Spotrebiteľ Tovar neprevezme.

VI. Vady a vrátenie tovaru

 1. Pri preberaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať:
 • či tovar zodpovedá tovaru uvedenému v objednávke,
 • či množstvo Tovaru zodpovedá množstvu uvedenému v Objednávke,
 • či je Tovar alebo jeho obal neporušený.
 1. Ak Kupujúci dostane Tovar, ktorý si neobjednal, je povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, kontaktovať spoločnosť FM Design, s.r.o. e-mailom. V tomto prípade má Kupujúci právo neprevziať Tovar a spísať zápisnicu o odmietnutí prevzatia zásielky s osobou, ktorá Tovar doručila.
 2. FM Design, s.r.o. nesie zodpovednosť za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. V prípade použitého Tovaru nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť za vady spôsobené jeho používaním alebo opotrebovaním. V prípade Tovaru predávaného za nižšiu cenu nenesie Predávajúci zodpovednosť za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.
 3. Zodpovednosť za vady Tovaru vrátane záruky za jeho akosť v prípade vzťahov, ktoré vznikli medzi FM Design, s.r.o. a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, podliehajú príslušným ustanoveniam Obchodného zákonníka.
 4. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a oznámiť prípadné zjavné vady. Za zjavné vady sa považujú vady, ktoré možno zistiť pri prevzatí Tovaru, najmä: akýkoľvek rozdiel v množstve alebo sortimente, mechanické poškodenie, znehodnotenie Tovaru (škrabance, praskliny atď.). Kupujúci je povinný najneskôr do 24 hodín oznámiť spoločnosti zistené zjavné vady a spoločnosť ich odstráni výmenou Tovaru, opravou Tovaru, vrátením kúpnej ceny alebo poskytnutím primeranej zľavy. Spoločnosť FM Design, s.r.o. nebude akceptovať žiadne vrátenie tohto typu podané neskôr (t.j. po vyššie uvedenej lehote) a nebude takéto vrátenie považovať za oprávnené.
 5. Pokiaľ nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo je použitý, FM Design, s.r.o. nesie zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (v rámci záruky). Zmena Tovaru, ku ktorej došlo počas záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo neodborného zásahu, sa nesmie považovať za vadu. Kupujúci môže vrátiť len Tovar s vadami a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu Tovaru, ktorý nemá žiadnu vadu. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar ihneď po prevzatí zásielky.
 6. Ak je možné vadu opraviť, ale Kupujúci nemôže Tovar riadne užívať z dôvodu opakovaného výskytu vady (najmenej 3 krát) po oprave alebo z dôvodu väčšieho počtu vád (najmenej 3 vady), má Kupujúci právo požadovať výmenu Tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 7. Záručná doba pre kupujúceho spotrebiteľa je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, na jeho obale alebo v priloženom návode na použitie vyznačený dátum minimálnej trvanlivosti, záručná doba sa neskončí pred týmto dátumom minimálnej trvanlivosti. Na žiadosť kupujúceho je FM Design, s.r.o. povinná poskytnúť záruku v písomnej forme (záručný list). Ak to povaha predmetu umožňuje, stačí namiesto záručného listu vystaviť faktúru o jeho kúpe.
 8. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak je Tovar doručený Kupujúcemu poštou alebo kuriérskou službou, záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia Tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, zanikajú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 9. Záruka sa nevzťahuje na škody na Tovare, ktoré vznikli okrem iného najmä:
 • prirodzené alebo nadmerné mechanické opotrebenie,
 • znečistenie Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania jeho údržby alebo zanedbania starostlivosti o Tovar,
 • používanie Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa Tovar zvyčajne používa, pokiaľ ide o jeho teplotu, prašnosť, vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy,
 • vonkajšie vplyvy, napr. pád alebo mechanický náraz, vniknutie vody, požiar atď.
 • zásah do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
 • používať Tovar inak, ako je uvedené v príručke, technických normách alebo v inej dokumentácii k Tovaru, alebo na iný účel, než na aký je určený,
 • mechanické poškodenie, najmä roztrhnutie, prerezanie, tepelné poškodenie Tovaru, Tovar poškodený neopatrnou nadmernou fyzickou manipuláciou, úmyselné poškriabanie vrstiev Tovaru a pod,
 • neoznámenie zjavných nedostatkov pri prevzatí tovaru,
 • po uplynutí záručnej doby.
 1. FM Design, s.r.o. vydá kupujúcemu potvrdenie po prijatí oznámenia o vrátení tovaru. Potvrdením o prijatí vrátenia sa rozumie najmä kópia protokolu o vrátení s poznámkou o prijatí oznámenia o vrátení alebo správa adresovaná kupujúcemu, ktorá obsahuje písomnú informáciu o prijatí oznámenia o vrátení. Potvrdenie o prijatí oznámenia o vrátení tovaru môže byť kupujúcemu zaslané na e-mailovú adresu alebo na inú (poštovú) adresu, ktorú kupujúci uviedol na účely komunikácie v oznámení o vrátení tovaru.
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, FM Design, s.r.o., alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o vrátení tovaru bezodkladne, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Čas potrebný na odborné posúdenie chyby sa do tejto lehoty nezapočítava. Vyúčtovanie vrátenia však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
 3. Ak Kupujúci využil svoje právo na vrátenie výrobku po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a spoločnosť FM Design, s.r.o. ho odmietla, je povinná v doklade o vrátení tovaru uviesť osobu, ktorej môže byť tovar zaslaný na odborné posúdenie. Ak Kupujúci zašle Tovar na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vrátení tovaru, náklady na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky ostatné súvisiace náklady vynaložené na tento účel znáša Predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak znaleckým posudkom osoby určenej spoločnosťou FM Design, s.r.o., Kupujúci preukáže zodpovednosť Predávajúceho za namietanú vadu Tovaru, môže si uplatniť právo na opätovné vrátenie Tovaru; plynutie záručnej doby sa prerušuje na dobu vykonania znaleckého posudku Tovaru. FM Design, s.r.o. je povinná uhradiť Kupujúcemu všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky ostatné súvisiace náklady vynaložené na tento účel a preukázané Kupujúcim, a to do 14 dní od opakovaného uplatnenia práva Kupujúceho na vrátenie Tovaru. Opakovane uplatnené právo na vrátenie sa nesmie odmietnuť.
 4. Ak je možné vadu odstrániť, Kupujúci má právo na bezplatnú, včasnú a riadnu opravu Tovaru. Spoločnosť FM Design, s.r.o. je povinná odstrániť závadu bez zbytočného odkladu. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru alebo, ak sa vada týka len časti Tovaru, opravu tejto časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť FM Design, s.r.o. môže kedykoľvek namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezchybný, ak to Kupujúcemu nespôsobí vážne ťažkosti.
 5. Ak sa vada Tovaru nedá odstrániť a ak bráni Kupujúcemu v jeho riadnom užívaní, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade iných neodstrániteľných vád má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 6. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy, je na Kupujúcom, ktoré z týchto práv využije. Len čo sa však rozhodne, ktoré právo uplatní, nesmie už túto možnosť jednostranne meniť.
 7. Spoločnosť FM Design, s.r.o. informovala kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka (časť Vady a vrátenie tovaru týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku) a o jeho právach vyplývajúcich z ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka zverejnením týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred odoslaním objednávky.

VII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Alternatívne spôsoby riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 2. E-mailová adresa predávajúceho na účely alternatívneho riešenia sporov je fmdesign@fmdesign.sk.
 3. Alternatívne riešenie sporov môžu využiť len spotrebitelia, ktorí sú fyzickými osobami a ktorí pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekonajú ako podnikatelia, zamestnanci alebo v rámci svojho zamestnania. Alternatívne riešenie sporov sa vzťahuje len na spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktoré vyplývajú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisia so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa vzťahuje len na zmluvy uzavreté na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory, ktorých hodnota nepresahuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporu môže požiadať o zaplatenie poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, a to maximálne do výšky 5 EUR vrátane. DPH od spotrebiteľa.
 4. Spotrebiteľ má právo podať predávajúcemu žiadosť o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak má podozrenie, že predávajúci porušil jeho práva.
 5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na návrh podľa odseku 1 reagoval jeho zamietnutím alebo ak naň neodpovedal do 30 dní od jeho odoslania.
 6. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; to nemá vplyv na jeho možnosť obrátiť sa na súd.
 7. Návrh musí obsahovať
  • a) meno (mená) a priezvisko spotrebiteľa, adresa na doručovanie, elektronická adresa, telefónne číslo, ak ich spotrebiteľ má,
  • b) presnú špecifikáciu predávajúceho,
  • c) úplný a jednoznačný opis operatívnych udalostí,
  • d) špecifikácia toho, čo spotrebiteľ hľadá,
  • e) dátum, kedy spotrebiteľ podal predávajúcemu žiadosť o nápravu, a informáciu o tom, že jeho snaha vyriešiť spor priamo s predávajúcim bola bezvýsledná,
  • f) vyhlásenie o tom, že identický návrh nebol podaný inému subjektu alternatívneho riešenia sporu v tejto veci, súd alebo rozhodcovský súd v tejto veci nerozhodol, nebola uzavretá dohoda o mediácii v tejto veci a alternatívne riešenie sporu nebolo v tejto veci ukončené podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
  • Spotrebiteľ k návrhu priloží dokumenty súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 1. Spotrebiteľ má právo podať návrh aj prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti (platforma RSO), ktorý je k dispozícii na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 2. Spotrebiteľ má právo podať svoj návrh listom, v elektronickej podobe, ústne do protokolu alebo prostredníctvom nasledujúcej formy: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf.
 3. V Slovenskej republike sú subjektmi alternatívneho riešenia sporov subjekty uvedené v zozname, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam predmetov je k dispozícii tu: http: //www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
 4. Ak je na alternatívne riešenie sporov príslušných viac subjektov, spotrebiteľ má právo vybrať si, ktorému z nich podá svoj návrh. Ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa nezohľadňujú.

VIII. Spracovanie osobných údajov

 1. Kliknutím na „DÁVAM SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV“ vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „nariadenie GDPR), na účely spracovania Objednávky a dodania objednaného Tovaru.
 2. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bude kupujúci pred potvrdením súhlasu podľa bodu 1 týchto VOP informovaný o:
  • identifikačné údaje prevádzkovateľa, t. j. spoločnosti FM Design, s.r.o.: názov spoločnosti, sídlo, identifikačné číslo a kontaktné údaje na kompetentnú osobu v prípade incidentov,
  • rozsah spracúvaných údajov (v zmysle bodu 3 tohto článku),
  • odkaz na informácie o právach spotrebiteľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR,
 3. Spracúvané osobné údaje sú:
 • meno (mená) a priezvisko spotrebiteľa alebo názov spoločnosti podnikateľa
 • adresu trvalého bydliska Spotrebiteľa, miesta podnikania alebo sídla Podnikateľa
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo spotrebiteľa.
 • identifikačné číslo, ak je kupujúci podnikateľom
 1. Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie, či sa jeho osobné údaje spracúvajú. Ak predávajúci spracúva jeho osobné údaje, kupujúci má právo získať prístup k týmto osobným údajom a získať informácie o:
  • účel spracovania jeho osobných údajov,
  • kategóriu jeho spracúvaných osobných údajov,
  • identifikáciu príjemcu alebo kategórie príjemcu, ktorému boli alebo majú byť tieto osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  • dobu uchovávania jeho osobných údajov; ak je to možné, informácie o kritériách určenia tejto doby,
  • právo požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov dotknutej osoby alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo o práve namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo podať návrh na začatie konania podľa článku 100 zákona o ochrane osobných údajov,
  • zdroj osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby,
  • existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa Článok 28 Odseky 1 a 4; v takýchto prípadoch prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a pravdepodobných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 2. Kliknutím na „SÚHLASÍM S PRIJÍMANÍM PROPAGAČNEJ KOMUNIKÁCIE“ dáva kupujúci súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov na marketingové účely, t.j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách spoločnosti FM Design, s.r.o., o zľavách, výhodách a pod. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti FM Design, s.r.o. na dobu neurčitú, pričom tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to elektronickou formou prostredníctvom e-mailu.
 3. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu ním spracúvané osobné údaje. Za opakované poskytnutie osobných údajov na žiadosť kupujúceho môže predávajúci účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Predávajúci je povinný poskytnúť osobné údaje kupujúcemu v súlade s jeho žiadosťou.
 4. Kupujúci má právo, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil jeho nesprávne osobné údaje. S ohľadom na účel spracovania osobných údajov má kupujúci právo doplniť svoje neúplné osobné údaje.
 5. Kupujúci má právo, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje.
 6. Kupujúci má právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov predávajúcim, ak
  • kupujúci spochybňuje správnosť svojich osobných údajov, a to po dobu, ktorá predávajúcemu umožňuje overiť správnosť osobných údajov,
  • spracovanie osobných údajov je nezákonné a kupujúci namieta proti vymazaniu svojich osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania,
  • predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania osobných údajov, ale kupujúci ich potrebuje na uplatnenie svojich právnych nárokov, alebo
  • kupujúci namieta spracúvanie svojich osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi kupujúceho.
 7. Konkrétnejšie práva kupujúceho sú uvedené samostatne podľa zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a sú dostupné na webovej stránke spoločnosti FM Design s.r.o.
 8. Kupujúci má právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov predávajúcim, ak
  • kupujúci spochybňuje správnosť svojich osobných údajov, a to po dobu, ktorá predávajúcemu umožňuje overiť správnosť osobných údajov,
  • spracovanie osobných údajov je nezákonné a kupujúci namieta proti vymazaniu svojich osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich používania,
  • predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania osobných údajov, ale kupujúci ich potrebuje na uplatnenie svojich právnych nárokov, alebo
  • kupujúci namieta spracúvanie svojich osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi kupujúceho.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou FM Design, s.r.o. a kupujúcim.
 2. Spoločnosť FM Design, s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť tieto obchodné podmienky a upozorniť na to kupujúcich v sekcii Obchodné podmienky na webovej stránke.
 3. Ak sú tieto VOP v rozpore s ustanoveniami kúpnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.
 4. Na záležitosti, ktoré nie sú upravené kúpnou zmluvou a týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník.
 5. Ak niektoré z ustanovení týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP zostáva nedotknutá, pokiaľ to nevylučuje samotná povaha tohto ustanovenia v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie týchto VOP novým platným ustanovením, ktorého obsah sa čo najviac približuje účelu pôvodného ustanovenia, a to hneď, ako zistia neplatnosť, neúčinnosť alebo nevykonateľnosť príslušného ustanovenia.
 6. Predávajúci má právo jednostranne a bez súhlasu kupujúceho meniť tieto VOP. Platnosť a účinnosť týchto TCS sa končí dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových TCS. Zmenené a doplnené TCS sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich TCS. Povinnosť písomného oznámenia o zmene nákupných podmienok je splnená zverejnením podmienok na webovej stránke www.fmdesignelements.com.
 7. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 8. Tieto TCS nadobúdajú platnosť a účinnosť na ………………..
 9. V súvislosti s vašimi pripomienkami alebo sťažnosťami nás môžete kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:
 • TELEFÓNOM: Medzi 08.30 a 16.00 hod.
 • telefónne číslo: +421 524 522 795,
 • mobilné číslo: +421 915 649 444
 • ELEKTRONICKY: e-mail: fmdesign@fmdesign.sk
 • POŠTOU: MUDR. ALEXANDRA 50, 060 01 KEŽMAROK, SLOVENSKO